Agregovaný popis potřeb škol Prahy 7

Agregovaný popis potřeb škol vznikl v rámci projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7 “ (dále jen „MAP II“). Na jednotlivých zapojených školách proběhly společné schůzky vedení se zástupci realizačního týmu MAP II, následně bylo provedeno dotazníkové šetření. V několika případech byly potřeby školy diskutovány se členy realizačního týmu a pracovníky školy a společně zapracovány do standardizovaného dotazníku. Na základě výstupů z tohoto šetření byly identifikovány problémy v nastavení vzdělávací soustavy i v nastavení jednotlivých škol, které budou dále předloženy k diskusi o identifikaci jejich příčin. Výstupem je předkládaný Agregovaný popis potřeb škol, který bude následně využit pro další realizaci projektu MAP II a při zpracování aktualizace Strategického rámce MAP, který vznikl v roce 2017 v rámci předchozího projektu MAP a byl naposledy aktualizován v únoru 2018.

Dokument ke stažení zde

Revize SWOT 3 analýzy MAP II

Dokument obsahuje přehled témat/opatření stanovených metodickým dokumentem „Postupy zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání“ (dále jen „Postupy MAP“), která je povinné, doporučené či volitelné vzít v úvahu při přípravě Strategického rámce místního akčního plánu (dále jen „SR MAP“) v závislosti na charakteru potřeb zapojených škol a dalších subjektů působících ve vzdělávání.

Dokument ke stažení zde

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 7 včetně investičních priorit

Aktualizovaný dokument MAP II vychází ze současných potřeb škol.

Dokument ke stažení zde

Komunikační plán MAP II

Komunikační plán vznikl v rámci povinné podaktivity projektu 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu dle metodiky Postupy MAP II. Komunikační plán popisuje, jakým způsobem jsou široké veřejnosti
poskytovány informace o MAP, jeho aktivitách a výstupech.

Dokument ke stažení zde

Evaluační plán – vstupní zpráva MAP II

Náplní evaluačního plánu je pravidelný monitoring a evaluace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 71“ (dále jen „MAP II“). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro předkládání projektů na realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP II na území správního obvodu Praha 7 je podpora společného plánování, sdílení aktivit a budování a rozvoj spolupráce mezi aktéry vzdělávání na území městské části Praha 7 a Troja.

Dokument ke stažení zde

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II

Cílem sebehodnotící zprávy je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území. Zpráva byla vytvořen evaluátorkou na základě projektové dokumentace a osobních a telefonických rozhovorů se členy realizačního týmu, řídícího výboru a pracovních skupin.

DOPORUČENÍ

•Fungování RT – žádná doporučení
•Přenos odpovědnosti na garanty PS
•Propojení PS pro financování s ostatními PS
•Podpora vzájemné spolupráce zástupců PS
•Rozšiřování PS o další pedagogy
•Podpora aktivity členů ŘV k diskusi
•Zvýšení informovanosti o projektu předmětovým PP
•Podpora proaktivity účastníků seminářů
CO NEFUNGUJE: Oslovení širší veřejnosti
CO JE TŘEBA ZLEPŠIT:
•Komunikaci s rodiči žáků ZŠ/MŠ
•Spolupráci se všemi ŠKOR vč. spolupráce mezi nimi
•Prezentaci projektových aktivit širší veřejnosti
•Spolupráci se zástupci neziskového a soukromého sektoru (zapojení podnikatelů a firem v území)
•Nástroje komunikace:
1. elektronická pošta
2. osobní kontakt
3. Facebook
4. web projektu

Dokument ke stažení zde

Závěrečná zpráva z fokusních skupin

Mapování současné situace v oblasti čtenářské gramotnosti, v oblasti předškolního vzdělávání či výuce cizích jazyků na území MČ Praha 7 v souvislosti s potřebami cílových skupin probíhá od počátku realizace projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha
7 (dále MAP II). Nejen pro lepší interpretaci a pochopení kvalitativních dat získaných z realizovaného dotazníkového šetření zaměřeného na potřeby jednotlivých škol, ale i k rozšíření a prohloubení našeho porozumění této problematice, jsme se rozhodli získat další informace prostřednictvím následného kvalitativního šetření. Konkrétní podněty z tohoto šetření plánujeme v projektu využít například jako témata k diskusi v rámci setkávání pracovních skupin projektu MAP II.
Pro naše účely jsme použili výzkumnou metodu fokusních (skupinových) diskusí, která patří mezi nejzákladnější metody kvalitativního sociologického výzkumu. Jedná se o metodu získávání informací ke zvolenému tématu od skupiny osob, které sdílejí určitou zkušenost,
charakteristiku nebo zájem.

Dokument ke stažení zde

Demografická studie správního obvodu Praha 7

V rámci projektu MAP II, zaměřeného na podporu předškolního a základního vzdělávání v území Prahy 7, byla vypracována aktualizace Demografické studie území správního obvodu Prahy (oproti původní verzi rozšířeno o MČ Praha – Troja). Studie vývoje obyvatelstva Prahy 7 do roku 2040 bude sloužit mimo jiné k plánování kapacit mateřských a základních škol.

Dokument ke stažení zde

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k základnímu vzdělávání
Vyhodnocení MAP I – základní školy

Monitoringy vycházejí ze Strategického rámce MAP pro správní obvod Praha 7, který byl zpracován v roce 2017 a následně aktualizován začátkem roku 2018. K další aktualizaci došlo v lednu 2021 v rámci navazujícího projektu MAP II, to však pouze v oblasti investičních priorit.

Dokument ke stažení zde

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k předškolnímu vzdělávání
Vyhodnocení MAP I – mateřské školy

Dokument ke stažení zde

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II za období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021

Dokument ke stažení zde