Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatele, ředitelů škol a odborníků. PS pro financování se bude scházet min. 4 x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021
Mgr. Jiří HejnicZastupitel, MČ P7
Mgr. Michaela Kuběnováředitelka, MŠ U Uranie P7
Mgr. Jan KroupaČeské centrum fundraisingu, z.s.
Mgr. Bohumil KettnerŘeditel, FZŠ a MŠ U Studánky P7
Petr TesárekDivadelní spolek Ty-já-tr
Činnost PS
PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.3.
Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů.
Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočet obce, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy, jako jsou: prioritizace investičních záměrů v SR MAP –posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP (využití metod prioritizace investice, popsaných v Postupech MAP II), vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území. Součástí může být i zvážení možnosti využívání sdílených pracovníků především z administrativní a technické oblasti. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Členové PS mohou dle svých možností přímo oslovit sponzory, donory atd.
Výstupy z činnosti PS
Ustavená, funkční a činná PS pro financování.
Zpracované akční plány, ve kterých je uveden zdroj financování (doložené v rámci podaktivity 2.3). Zpracované SR MAP (doložené v rámci podaktivity 2.3).
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro financování.
Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami.

1. setkání 22. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 21. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 6. 10. 2020

Pozvánka

Zápis

4. setkání 14. 1. 2021

Zápis

5. setkání 18. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 13. 5. 2021

Pozvánka

Zápis

7. setkání 2. 11. 2021

Pozvánka

Zápis

8. setkání 22. 2. 2022

Pozvánka

Zápis