Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

Pracovní skupina je složená zejména z ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení a dalších odborníků. PS pro rovné příležitosti se bude scházet min. 4 x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021
Mgr. Jana Skalková Garant PS, Byznys pro společnost, z. s.
Bc. Aleš Sedlmeier Učitel, ZŠ Strossmayerovo nám. P7
Mgr. Kateřina Nováková Člověk v tísni, o. p. s.
Mgr. František Rada Ředitel, ZŠ Strossmayerovo nám. P7
Mgr. Kristýna Titěrová META, o.p.s.
Činnost PS
Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především bude posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
PS vytvoří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popíše příčiny tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Stěžejní témata: inkluzivní přístup, spolupráce s PPP, spolupráce s rodinou, školská sociální práce, bezbariérovost, podpora a edukace pedagogů. PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
Výstupy z činnosti PS
Ustavená, funkční a činná PS navrhující aktivity k nastavení příležitostí ke kvalitnímu vzdělávání v území a ve školách.
Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.5 – návrhy konkrétních aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol.
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro rovné příležitosti.
Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání.
Prezenční listiny a pozvánky ze seminářů/workshopů.

Ustavující setkání 21. 10. 2019

Prezentace

Zápis

1. setkání 21. 11. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 6. 2. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 18. 11. 2020

Pozvánka

Zápis

4. setkání 13. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

5. setkání 10. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 2. 6. 2021

Pozvánka

Zápis

7. setkání 3. 11. 2021

Pozvánka

Zápis

8. setkání 9. 3. 2022

Pozvánka

Zápis