ZÁZNAM ZE SETKÁNÍ RODIČOVSKÝCH SPOLKŮ, AKTIVNÍCH RODIČŮ A ZÁSTUPCŮ RADNICE PRAHY 7

RADNICE PRAHY 7, 24. 11. 2021 od 17:00 hod.

Na setkání se sešlo 23 účastníků. Za radnici se zúčastnili paní radní Šišková a zástupci Odboru vzdělávání a projektového řízení, za rodiče zástupci 3 mateřských škol, a to MŠ Nad Štolou, MŠ Nad Kazankou a LMŠ Bobulka, zástupci 6 základních škol, a to Spolku rodičů při ZŠ TGM, Spolku Korunka a Spolku Montessori Korunka při ZŠ Korunovační, Spolku Waldorfská Iniciativa Praha při ZŠ Stross, Spolku rodičů a příznivců při ZŠ Plamínkové, dále rodiče z těchto škol, kteří ještě nejsou členy, a rodiče ze ZŠ Bratrská a FZŠ Umělecká, na kterých spolek zatím není zřízen.   

  1. Úvodní slovo paní radní Šiškové

Paní radní přivítala rodiče a zdůraznila důležitost zapojení aktivních rodičů a rodičovských spolků do života škol nejen s ohledem na rozvoj škol a budování jejich komunitního i kulturního života, ale vyzdvihla také roli spolků jako významného partnera pro MČ Praha 7, která je školám zřizovatelem. 


2) Představení projektů zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání ve školách Pra

Byly představeny 2 projekty, které městská část aktuálně realizuje:

MAP II Praha 7

Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce škol, zřizovatele, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání za účelem zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ a ZUŠ v MČ P7 a Troji. V rámci projektu jsou realizovány mimo jiné různé přednáškové a vzdělávací aktivity, které jsou určené nejen vedení škol a pedagogům, ale též rodičovské veřejnosti. Pokud by rodiče na školách měli zájem o uspořádání nějaké vzdělávací akce a specifikovali si téma, je možnost takovou akci prostřednictvím projektu MAPII uskutečnit. 

Pro odběr novinek je možné se zaregistrovat na https://www.map2praha7.cz/ (modré tlačítko REGISTRACE, zadat jméno, heslo, potvrdit odběr novinek). Další informace zde: https://www.facebook.com/mapIIpraha7.

Implementace case managementu v sociálním poradenství na Praze 7

Projekt rozvíjí mezioborovou spolupráci v oblasti školství a sociální oblasti, a to zejména prostřednictvím provozování Poradny pro rodiny (tel. 605 070 056) a pilotováním potřebnosti pozice sociálního pedagoga na vybraných školách – ZŠ TGM a ZŠ Tusarova. Cílem je prevence sociálního vyloučení a obnovení narušených funkcí rodiny, podpora dětí ohrožených školním neúspěchem.  


3) Úloha školské rady (ŠR) a spolku rodičů (SR)


ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada (ŠR) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.Její pravomoci jsou ukotveny ve školském zákoně.ŠR zasedá min. 2x ročně, svolává ji předseda. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.


ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád (navrhuje jeho změny) a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Projednává  inspekční zprávy a návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

S ohledem na možnosti a pravomoci školské rady je úzká spolupráce spolku rodičů se ŠR žádoucí, přes ŠR, resp. Předsedu ŠR mohou zaznívat podněty SR nejrůznějšího charakteru ke škole.


SPOLEK RODIČŮ (SR) 

Spolek rodičů (SR) je forma právnické osoby ustanovená za účelem podpory školy, řídící se stanovami. Jedná se o dobrovolné sdružení.

Mezi činnosti SR patří například: 

– Pomoc škole při organizování školních akcí (rodiče zajišťují dílčí část akce, občerstvení, program nebo celou akci)

– Přinášení finančních prostředků školám (získávání dotací, pořádání sbírek, získávání sponzorů apod.)

– Budování komunity kolem školy

– Propagace školy a školních akcí, šíření dobrého jména školy

– Partnerství pro vedení škol, možnost komunikovat o vzájemných potřebách

4) Praktické výhody ukotvení aktivních rodičů ve spolku

Jednou z významných výhod spolku rodičů jako právnické osoby je možnost žádat o dotace. 

– Přehled dotací pravidelně aktualizuje Romana Růžičková v tzv. Dotačním zpravodaji: https://www.map2praha7.cz/dotacni-bulletiny-map/. Pro pravidelný  e-mailový odběr stačí nahlásit se paní Růžičkové na RuzickovaR@Praha7.cz

– MČ P7 nabízí dotace v kategoriích: bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí. V oblasti školství je jednou z podporovaných aktivit právě: „Podpora rozvoje a aktivit mateřských center a rodičovských spolků při MŠ a ZŠ Prahy 7“

– Je možnost žádat o programové (1x za rok) či individuální dotace (v průběhu celého roku).

 Více zde:  https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/obecne-programove-dotace/ a https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/

– Konzultace ke grantovým záměrům rodičovských spolků nabízí vedoucí oddělení vzdělávání, Lucie Černá (CernaL@Praha7.cz, tel.: 608 299 369)


5) Jak založit spolek rodičů

– K založení spolku je potřeba alespoň tří osob.
– Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy.
– Spolek lze založit shodou zakladatelů o obsahu stanov nebo přijetím stanov na ustavující schůzi.

– K úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku je na podatelně příslušného krajského soudu

přiložit následující dokumenty: 

• Stanovy
• Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (úředně ověřený podpis)

• Souhlas a čestné prohlášení statutárního orgánu (úředně ověřený podpis)
• Zápis z ustavující členské schůze, případně zápis o tom, že se zakladatelé shodli na stanovách a na statutárním orgánu
• Elektronický formulář (úředně ověřený podpis)

Konzultaci k založení spolku nabízí Tereza Rafoth (rafotht@Praha7.cz). 


6) Sdílení dobré praxe zástupců spolků a diskuse:

Účastníci setkání projevili shodu na tom, že pandemická opatření spolkům významně ztěžují jak samotnou činnost a pořádání akcí, tak možnost oslovování nových rodičů, propagaci činnosti spolku atd. Alternativou je alespoň představení spolku na on-line třídních schůzkách, sdílení akcí spolku na školním webu nebo FB stránce, informování o činnosti spolku přes třídní učitele. Nemožnost setkávání se a pořádání komunitních akcí ve škole vede k poklesu motivace aktivních rodičů, projevuje se “pandemická únava a vyhoření”.

Základem dobrého fungování spolku na škole je dobrá komunikace s vedením školy. Aktivity spolku je nutné vždy konzultovat a nalézt shodu v tom, co škola potřebuje a co rodiče chtějí/mohou podpořit.

Pestrost aktivit spolku úzce souvisí se schopnostmi rodičů ve spolku organizovaných – čím větší variabilita, tím je spolek zajímavější.

Spolky prezentovaly svoje nejzdařilejší aktivity, které pořádaly nebo spolupořádaly. Byly to například:

cizojazyčná školní akademie, celoškolní pochod, karneval, školní jarmark (velikonoční, vánoční), dvorkovou slavnost, charitativní bazar, večerní cvičení, Halloween, pečení koláčů na svátek Tří králů do všech tříd, fotografování prvňáčků, Pancake Day, Tartan Day (skotský dudák v kiltu, ukázky hudby, přednáška a beseda s dětmi), kavárna pro rodiče, vítání prvňáčků, rozlučka s deváťáky, barevný den, den dětí, sportovní den, divadelní festival, exkurze a besedy pro děti, průvodcované procházky pro pedagogy, rodiče a děti.

Rodičovské spolky věnují též ceny do školních soutěží, na Mikuláše, organizují “malé věci, které udělají radost” (např. dort do sborovny na Den učitelů, perníková PF pro učitele, balónková brána na 1. září, květináče před školou), pomohly vzniku venkovní učebny a vybavení hřiště, podporují a zařizují školní knihovnu, školní klub, školní parlament, vydávání školního časopisu, podílejí se na vybavení školy (pomůcky pro jazykové vzdělávání, knihy, kalkulačky apod.), organizují doučování po vyučování (až 80 žáků na jedné škole), přípravné kurzy na 4leté střední školy, podporují vzdělávání pedagogů, pořádají přednášky pro rodiče (např. zdravá výživa), pomáhají ve školní budově o prázdninách formou brigády, přispívají na sociální konto při ZŠ (podpora soc. slabších žáků).

7) Výstupy na základě závěrečné reflexe


Rodiče a členové spolků velmi oceňují možnost zapojit se do života a chodu škol.

Stále ale vidí rezervu v tom, jak jsou ve školách přijímány zejména vedením škol a přáli by si ze strany vedení škol větší podporu.

Oceňují možnost síťování napříč spolky například při setkáních na radnici. Rádi by našli komunikační kanál pro sdílení akcí, pozvánek i dobré praxe mezi spolky. Covidová doba způsobila určité vyhoření rodičů a podporou je sdílet tuto situaci i s ostatními.

Rodiče se někdy obtížně orientují, pokud je na škole např. více spolků (viz. Korunovační), ocenili by např. přidání odkazu na spolky nejen na webu škol, ale i na stránkách MČ Praha 7.

Spolky budou vděčné za jakoukoliv propagaci své činnosti např. na webu MČ, v Hobuletu, FB apod. a to i na základě konkrétních povedených akcí, sdílení fotografií, zážitků apod.

Vidí smysl své činnosti nejen v podpoře dětí a rozvíjení vztahů kolem školy, ale také v poděkování pedagogům za jejich práci.

Výstupy a přání:

– Zřízení FB uzavřené skupiny „Rodičovské spolky Praha 7”. Skupina byla vytvořena. Srdečně Vás tímto zveme k šíření této informace a sdílení aktivit Vašich spolků: https://www.facebook.com/groups/560778971778523
– Zřízení sekce SPOLKY RODIČŮ na webu MAP: https://www.map2praha7.cz/spolky-rodicu/ – se zástupci spolků bude vydefinována struktura sekce, poté bude možné zasílat příspěvky R. Růžičkové, která zajistí jejich zveřejnění na webu.

– Radní pro školství Hana Šišková přislíbila podporu při komunikaci směrem k vedení škol.

– Činnosti rodičovských spolků může být věnováno více prostoru v měsíčníku HOBULET.

– Uveřejnění kontaktů na rodičovské spolky při školách na internetových stránkách MČ P7.