Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé, lídři, experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Zapojen bude minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. PS pro matematickou gramotnost se bude scházet min. 4 x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021
Mgr. Richard VeletaNPI ČR
Mgr. Monika SedlákováUčitelka, ZŠ Strossmayerovo nám. P7
Mgr. Anna AntonováUčitelka, ZŠ Strossmayerovo nám. P7
Ing. Jaroslav AndrleŘeditel ZŠ F. Plamínkové, P7
Mgr. Daniel PražákUčitel ZŠ Strossmayerovo náměstí, digitální gramotnost
Činnost PS
Hlavním úkolem PS je aktuálně posouzení potřeb škol z hlediska tématu PS, odborná diskuse nad jednotlivými potřebami, návrhy aktivit vedoucích k jejich naplnění, návrhy na zapojení odborníků apod.
Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.
PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.4. PS spolupracuje s PS pro financování a dalšími PS.
Práce této PS zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.
PS se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem nebo VŠ.
Stěžejní témata: spolupráce MČ P7 s Elixír do škol. z. ú., finanční gramotnost, učící se setkávání pedagogů, náslechy, motivace žáků.
Pro posun v rozvoji matematické gramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro matematickou gramotnost spolupracovat s PS pro financování a dalšími PS.
Výstupy z činnosti PS
Ustavená, funkční a činná PS pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka. Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).
Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.4 – návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS
Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti.
Prezenční listiny a pozvánky ze seminářů/workshopů.

1. setkání 22. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 14. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 6. 10. 2020

Pozvánka

Zápis

4. setkání 12. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

5. setkání 9. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 18. 5. 2021

Pozvánka

Zápis

Prezentace

7. setkání 20. 10. 2021

Pozvánka

Zápis

Prezentace

8. setkání 16. 2. 2022

Pozvánka

Zápis