Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. PS pro čtenářskou gramotnost se bude scházet min. 4 x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021
Mgr. Radovana TesárkováGarant PS, Divadelní spolek Ty-já-tr
Michala KafkováKritické myšlení, z.s.
Mgr. Michal KaderkaUčitel Gymnázium Na Zatlance
Mgr. Klára RočkováUčitelka ZŠ Strossmayerovo náměstí  
Mgr. Daniel PražákUčitel ZŠ Strossmayerovo náměstí, digitální gramotnost
Činnost PS
PS se aktivně podílí na procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.4. PS spolupracuje s PS pro financování a dalšími PS.
Obsahem práce pracovní skupiny je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.4 Místní akční plánování.
Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.
PS zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. PS se bude zabývat identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ.
Stěžejní témata: problematika školních knihoven, vzdělávání pedagogů (RWCT, čtenářská gramotnost), práce s nadanými žáky, mediální výchova, propojení čtenářské gramotnosti do všech výukových předmětů i běžného života.
Pro posun v rozvoji čtenářské gramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží.
Výstupy z činnosti PS
Ustavená, funkční a činná PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam).
Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.4 – návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro rovné příležitosti.
Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol.
Prezenční listiny a pozvánky ze seminářů/workshopů.

1. setkání 22. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 21. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 13. 10. 2020

Pozvánka

Zápis

4. setkání 25. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

5. setkání 23. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 18. 5. 2021

Pozvánka

Zápis

7. setkání 2. 11. 2021

Pozvánka

Zápis

8. setkání 22. 2. 2022

Pozvánka

Zápis