„MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081

Zahájení projektu: 1. srpna 2022

Ukončení projektu: 30. listopadu 2023

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt navazuje na projekty MAP I a II, v nichž se dařilo společné plánování a sdílení aktivit v území Prahy 7 vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách Prahy 7. MAP III bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků a bude rozvíjet kulturu škol motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka a spolupráci pedagogů a vedení škol v území Prahy 7. Bude pokračovat také podpora spolupráce s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání

Problémem, který předkládaný projekt řeší, je potřeba vyšší míry koordinace v oblasti společného plánování a řízení vzdělávání napříč školami a dalšími organizacemi formálního i neformálního vzdělávání včetně dalších aktérů v rámci MČ P7 a Troja, a vzájemné propojenosti a spolupráce mezi školami různých zřizovatelů (MČ P7, církev, soukromí zřizovatelé) a všemi aktéry ve vzdělávání v území.

Oproti předchozím obdobím se již podařilo navázat spolupráci mezi školami, především na úrovni vedení škol, stále však přetrvává nízká míra sdílení a spolupráce mezi pedagogy samotnými napříč školami a organizacemi neformálního vzdělávání působícími v území.

Dalším aspektem projektu je také trvalé úsilí o snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a zejména v území jako celku, tj. zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole, což se ukazuje zejména v části Prahy 7, tzv. Dolních Holešovicích, kde se koncentruje rozsáhlá romská komunita. Problémem zůstává také nízké zapojení rodičů do aktivit jednotlivých škol a aktivit MČ P7 podporujících vzdělávání dětí a žáků i do diskuze a řešení identifikovaných problémů, včetně zapojení rodičů dětí a žáků ze sociálně znevýhodněných skupin, s čímž souvisí také nedostatek informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo ni (neformální vzdělávání).

V návaznosti na pandemickou situaci v posledních dvou let došlo ke zvýšenému výskytu projevů rizikového chování ve škole i mimo ni. Je proto důležité zaměřit se také na podporu motivujícího, bezpečného a komunikující prostředí ve školách i mimo ně pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka. V souvislosti s tím také vyvstává potřeba řešit tzv. wellbeing, tj. fyzickou i duševní pohodu a bezpečí nejen dětí a žáků, ale i pedagogů a vedení škol, včetně podpory rodičů atd.