Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji aktivního používání cizího jazyka každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny. Hlavním cílem PS je rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. PS pro cizí jazyky se bude scházet min. 4 x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021
Mgr. Jan JuříčekZŘŠ, ZŠ Strossmayerovo nám. P7
PhDr. Hana MoraováOSVČ
Mgr. et Mgr. Natalyia ZhukovaUčitelka ZŠ F. Plamínkové
 Mgr. Dagmar Janečková Učitelka ZŠ Tusarova, P7
Mgr. Daniel PražákUčitel ZŠ Strossmayerovo nám. P7, digitální gramotnost
Činnost PS
Aktualizace analytické části (projedná výstupy závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, navrhne opatření ke zlepšení, zpracuje a projedná další aktualizované /nové analytické vstupy).
Aktualizace strategické části – posouzení potřeb škol z hlediska tématu PS, odborná diskuse nad jednotlivými potřebami, návrhy aktivit vedoucích k jejich naplnění, návrhy na zapojení odborníků apod.
Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.
Stěžejní témata: výměnné pobyty žáků i pedagogů, podpora a úhrada jazykových certifikátů, inkluzivní přístup k výuce CJ, spolupráce napříč školami.
PS spolupracuje s PS pro financování a ostatními pracovními skupinami.
Výstupy z činnosti PS
Ustavená, funkční a činná PS cizí jazyky. Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam).
Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.6 – návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v cizích jazycích a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.
Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v rámci cizích jazyků.
Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.
Prezenční listiny a pozvánky ze seminářů/workshopů.

1. setkání 24. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 16. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 1. 10. 2020

Pozvánka

Zápis

4. setkání 14. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

5. setkání 18. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 24. 5. 2021

Pozvánka

Zápis

7. setkání 7. 10. 2021

Pozvánka

Zápis

8. setkání 17. 2. 2022

Pozvánka

Zápis