Jana SkalkováMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
Zuzana ProkopováMeta, o. p. s.
Kateřina Bucher JaráIntegrační centrum Praha
Kateřina NovákováČlověk v tísni, o. p. s.
Michaela Kuběnováředitelka MŠ U Uranie, Praha 7
  1. setkání 30.11.2022, Pozvánka, Zápis

  2. setkání: 2. 3. 2023, Pozvánka, 

Obsahem práce této PS je zejména:

✔ vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol

✔ posuzování souladu navrhovaných konkrétních aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělání na základě získaných znalostí a zkušeností

✔ tvorba popisu stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v území, popis příčin tohoto stavu a navrhování aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu

✔ podíl na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP 

✔ projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity  Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání

✔ realizace setkávání místních aktérů včetně jejich programu a podílu na jejich facilitaci apod. ve spolupráci s RT MAP v případě nutnosti řešit problematiku nerovnoměrného zatížení škol žáky s nízkým socioekonomickým statusem a s tím spojené segregace

✔ iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka

✔ realizace setkávání zástupců dalších institucí ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu dětí/žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti

✔ realizace společných neformálních a společenských aktivit, při kterých dochází k vzájemnému navazování vztahů mezi sektory

✔ spolupráce s PS pro financování zejména při identifikaci a získání finančních zdrojů pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity uvnitř škol nebo v území a také za účelem zajištění udržitelnosti naplánovaných aktivit a procesů v oblasti rovných příležitostí.