Obsahem práce této PS je zejména:

  • vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol
  • posuzování souladu navrhovaných konkrétních aktivit v akčních plánech se zásadou rovného přístupu ke vzdělání na základě získaných znalostí a zkušeností
  • tvorba popisu stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v území, popis příčin tohoto stavu a navrhování aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu
  • podíl na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování
  • projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A 1.8 Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání
  • realizace setkávání místních aktérů včetně jejich programu a podílu na jejich facilitaci apod. ve spolupráci s RT MAP v případě nutnosti řešit problematiku nerovnoměrného zatížení škol žáky s nízkým socioekonomickým statusem a s tím spojené segregace
  • iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka
  • realizace setkávání zástupců dalších institucí ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu dětí/žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti
  • realizace společných neformálních a společenských aktivit, při kterých dochází k vzájemnému navazování vztahů mezi sektory
  • spolupráce s PS pro financování zejména při identifikaci a získání finančních zdrojů pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity uvnitř škol nebo v území a také za účelem zajištění udržitelnosti naplánovaných aktivit a procesů v oblasti rovných příležitostí.

 

Členové pracovní skupiny k 1. 10. 2022

Kateřina Bucher Jará, Integrační centrum Praha

Kateřina Nováková, Člověk v tísni, o.p.s.

Zuzana Prokopvá, META, o.p.s

Michaela Kuběnová, ředitelka MŠ U Uranie