Zde najdete instituce, organizace i jednotlivce, se kterými buďto přímo spolupracujeme anebo je z vlastní zkušenosti můžeme vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní vzdělávání.

            Městská část Praha 7, odbor sociálního začleňování

OSZ pomáhá osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Národní pedagogický institut České republiky

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Řízení školy

Řízení školy online vám je v každém okamžiku připraveno poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Akademie rodičovství

Soukromá rodinná poradna a vzdělávací institut. Nabízí ucelený systém vzdělávání a podpory pro rodiče a odbornou psychologickou službu dětem, dospívajícím i celým rodinám.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     V lavici

Vzdělávací portál, pro pedagogy, žáky i jejich rodiče, který nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

             Otevřeno

Věří, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Usiluje o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult. Pořádá vzdělávací akce, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                 MP Education

Společnost MP Education  zabezpečuje cyklem vzdělávacích aktivit pod názvem „Dospívám…“ doplňující vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ v problematice vývojových změn tj. biopsychosociálních aspektů dospívání.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Společně k bezpečí

Poskytuje poradenství v oblasti tvorby školního a vnitřního řádu a dalších vnitřních norem, v oblasti řešení konkrétních problémů ve školách nebo na školních výjezdech a dalších oblastech každodenního školního života. Poradenství je zpoplatněno, konkrétní cena se odvíjí od rozsahu poradenské služby, složitosti kauzy, času, který je třeba řešení věnovat.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         Nakladatelství Dr. Josef Raabe

RAABE se v současné době úspěšně profiluje jako odborné pedagogické nakladatelství. Dlouhodobým cílem je podpora kvality vzdělávání.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Centrum Locika

Pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Kritické myšlení

Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Člověk v tísni

Mimo jiné nabízí jednorázové i dlouhodobé kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty pedagogických oborů. V kurzech se lektoři věnují podpoře společného vzdělávání, vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji komunikace a moderním výukovým metodám.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Elixír do škol

Prostřednictvím učitelů a regionálních center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Ty-já-tr

Divadelní spolek Ty-já-tr se věnuje produkci divadelních představení pro děti, dospělé, seniory, přátele poezie. Spolek spolupracuje s profesionálními i amatérskými herci a režiséry.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            META

Pedagogům a školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny. Nabízí semináře, metodickou podporu a materiály do výuky. Rodičům s migrační zkušeností a jejich dětem pomáhá zorientovat se v českém školství a v začlenění do společnosti. Nabízí kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           Byznys pro společnost

Pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           

              DDM Praha 7

Dům dětí a mládeže Praha 7 se zabývá zájmovým vzděláváním. Nabízí účastníkům seberealizaci ve více jak 200 zájmových kroužcích, 4 klubech a předškolním centru. Organizuje příměstské tábory, jarní a letní dětské tábory, soutěže a víkendové akce.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              KAP Praha

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               SPC LOPES

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči je školské poradenské zařízení, které zajišťuje péči o klienty s narušenou komunikační schopností jako primární diagnózou.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

               Integrační centrum Praha

Nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                 Akademie Libchavy

Nabízí cesty osobního i firemního rozvoje, vytváří programy pro školy, které chtějí spokojené učitele, žáky a rodiče a s klidem podporují osobní rozvoj a tvořivost.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                Abeceda peněz 

Finanční vzdělávání pro žáky a podpora výuky finanční gramotnosti pro učitele.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                 Česká školní inspekce

Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   H-mat

Cílem je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    Tereza

Vytváří vzdělávací programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                      FORUM mateřských škol

Forum mateřských škol vybírá ta nejdůležitější témata z oblasti předškolního vzdělávání a organizuje vzdělávací konference.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Školské poradenské zařízení působící v obvodu Prahy 7 a Prahy 8 a poskytující služby především rodičům a jejich dětem, spolupracuje se školami v oblasti metodického vedení a nabízí vzdělávací programy pro pracovníky škol i širokou veřejnost.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     Gymnázium Přírodní škola

Přírodní škola byla založena jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu, místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Důraz klade na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Klokanův kufr

Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     MAP Kladno

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     MAP Rakovník

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     MAP Brandýsko

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    7U

Společnost 7U s. r. o. zajišťuje komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou v majetku Městské části Praha 7. Pro naše školy zajišťuje úpravy zahrad a školní zeleně.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Společnost pro předškolní výchovu

SPV se snaží aktivně vstupovat do všech otázek, které se týkají předškolního vzdělávání i péče o děti předškolního věku. Proto spolupracuje dlouhodobě s MŠMT (je členem poradního sboru), ČŠI i dalšími odbornými institucemi resortu školství, ale i sociální a zdravotní problematiky, které se oblastí péče o děti, jejich rodiny, vzdělávání pedagogů atd. zabývají. Pravidelně se účastní diskuse k návrhům na legislativní, koncepční, organizační i finanční záležitosti, které se bezprostředně vztahují k práci mateřských škol.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Grada Publishing, a. s.

Od svého vzniku GRADA Publishing byla a také do budoucna bude průkopníkem profesionalizace nakladatelů a nakladatelské činnosti v České a Slovenské republice. Svou roční nabídkou odborné literatury zaujímá nakladatelský dům GRADA 1. místo na českém a slovenském knižním trhu odborných publikací už od roku 1992. S MAP spolupracuje především v sekce Dětský knižní klub.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________