Stejně jako řadu jiných projektů a oblastí, postihla pandemie Covid-19  i aktivity projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání – Správní obvod Praha 7 (MAP II).  Přesto však tým nelenil a má se čím pochlubit. Uspořádal 17 seminářů, kterých se zúčastnilo přibližně 300 učitelů a zájemců z řad veřejnosti. Proběhlo 21 setkání pracovních skupin, jejich garantů a školních koordinátorů a 17 setkání realizačního týmu MAP, z nichž vzešly konkrétní návrhy na podporu vzdělávání na Sedmičce. Představena byla také Demografická studie Prahy 7, která bude sloužit k budoucímu plánování kapacit vzdělávacích a sociálních institucí.

Školám je díky MAP nyní k dispozici sdílená logopedka, psycholožka, nutriční terapeutka, zahradnice, IT expert a grafik a získaly i didaktické pomůcky v celkové hodnotě 1 260 000 Kč, tedy 60 000 Kč na každou zapojenou školu. Seznam požadavků čítal na 350 položek a MAP se podařilo naplnit všechna přání. Zapojené základní a mateřské školy tak získaly široké spektrum předmětů od knih, deskových her, hudebních nástrojů, IT techniky, až po vnitřní i vnější herní a cvičební prvky, kola, koloběžky, mlhoviště či klouzačky či nářadí pro polytechnickou výchovu.  „Ve chvíli, kdy jsme  hovořily o potřebách naší školky, nevěřily jsme s paní zástupkyní, že by se v tak krátké době mohla naše školka těšit z nových herních prvků. Všechny prvky už máme na zahradě a děti si je radostně užívají. Tímto děkuji také celému týmu, který se na tom podílel“, říká Mgr. Marie Kováčová, ředitelka KMŠ sv. Klimenta.

Tým MAP II také pružně zareagoval i na novou zkušenost s online výukou. „Potřebovali jsme vyhodnotit zkušenosti pedagogů, rodičů i dětí z jarní distanční výuky, abychom měli možnost se připravit na případné další uzavření škol.  Tým MAP zrealizoval rozsáhlou analýzu a dotazníkové šetření na téma „Výuka v Praze 7 v době pandemie“, kterého se zúčastnilo na 1 500 respondentů. Výstupy jsme pak konzultovali se všemi zapojenými řediteli základních škol, kteří data uvítali a použili jako podklad pro co nejlepší nastavení podzimní online výuky, “chválí Hana Šišková, radní pro školství, realizační tým MAP II, který se v současnosti aktivně podílí i na získávání IT vybavení pro žáky k distanční výuce. Mimo jiné jedná o daru cca 300 notebooků pro potřeby sociálně či jinak znevýhodněných žáků.

Naše stránky MAP, které informují o aktivitách projektu a umožňují registrovat se na akce. Facebookové stránky pak upozorňují na zajímavé a důležité události.  Z iniciativy garantů pracovních skupin vznikla i Facebooková stránka Učitelé ze Sedmičky, která podporuje sdílení zkušeností napříč školami, chystá se podobná stránka i pro učitelky a učitele mateřských škol. Dosavadní činnost týmu MAP pak podrobněji popisuje Průběžná sebehodnotí zpráva projektu, kterou naleznete na našich stránkách.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.